Oppe jaorvergadering van ”VV de  Zumpers” (2 april 1989) kwoôm ut ideej um un hermenieke te beginne. Dreênke koste vae al mer meziek maake nog neêt zoeë goôd. Dus waat doojje dan? Dan gaoje det lieëre. Onger de naam ‘De Zumpers’ ginge un maondj later de ieërste 16 leede op meziek-les. Waekeliks woeërt dur driftig gerippetieërdtj zoeëdet vae klaor woore vör de vastelaovundj. Al waas det in ut begeên nog met un bepèrktj rippertwaar.  Vanaaf 1 jannewari 1993 gieët de kepèl wieter onger de naam “Kepèl Gootgemootj”. Vanaaf dae tieëd es Kepèl  Gootgemootj vörâl vanne parti-j tiêdus ut vastelaovundjsezoen. Oppe Boônte Aovundje van de Rogstaekers en de Zweeloeëre mer auch op allerlej blaosspektakels zörrege ze vör de muzikale noeëte. Want: As dur meziek gemaaktj kan waere zeên ze van de parti-j. Met un hieël now rippertwaar en auch nog us met now kepèlpek, gieët Gootgemootj in 2004, op volle stêrkdje ut 1 x 11 jubileumjaor in. In “Kefee de Hermeni-j”, met un binne- en boetepodium, ging ut daak dur aaf tiêdes dit fantas-tische jubileumfieëst. De kepel grujt ongertösse uut tot unne behuuër-likke groep. Ze börste van de ideeje waat weer now evenemènte opleêvertj, zoeë as: “Ut Daak d’r aaf”; Gootgemootj’s meziekspektakel wurdj un jaorliks trökkaomendj  evenemênt oppe zoôndigmiddig. Ut ”Muntespektakel” tiêdes de groeëte rogstaeker-optocht aanne Busseng beej Munte tieëgenoeëver és d’r auch zoeë ein. Ut “Hoeëg vanne Toeëre Blaoze”; van boeëvenop de Sint Martinustoeëre breênge Gootgemootj en stadsbeiaardier Frank Steijns saame eênkele vastelaovundjnummers ten gehuuëre.  Mét mejwêrking van verschillendje Wieërter artieste maaktj de kepèl de CD  “Gootgemootj de Vastelaovundj in”. Heej staon twieë eige geschrieëve nummers op. Eîn van de twieë; “Köpke pien”,  veltj zoeë goôd in de smaak det ze gevraogdj waere um in de Venlose Zoepkoel op te traeje. Waat un fieëst! Op Nederlands groeëtste kepellefestival in Bemmel, woeë det mieër dan 200 kepelle aan mejdoôn, es Kepèl Gootgemootj neteurluk auch aanwieëzig zjuust wi-j beej de wiênfieëste in Ediger-Eller (D) En ut gieét mer doeër. Dur es weer un now aktiviteit bedâchtj, um de vastelaovundj-sfeer inne stad te breênge. De etalaazje-konserte ofwaal “De Roêt d’r Uut”. Ut ideej es um meziek te maake in verschillendje etalaazjes in de binnestad. De kaomendje jaore doôn heej auch ânger kapelle aan met. In 2012 deût Kepèl Gootgemootj mej aan ’t LKZK; ‘t Limburgs Kampioenschap Zaate Hermeniekes . Met as resultaat unne gewèldjige 3e plaats. Ein van de hoeëgtepûnte es ongetwieëfeldj ut 2 x11 jaorig jubileum in 2015. Det wurdj royaal gevierdj. Tiêdes det hieël vastelaovundjsezoen hebbe ze alle wiekènde un aktiviteit vör joonk en aod. Un groeët fieëst met de slogan “Gootgemootj-Daagt-Uch-uut”. Gootgemootj daagdje de Vastelaovundj-veêrders uut um de kepèl op un spesjaal en ludieke maneer te felicitieëre. Ut podium in de vorm van unne boksreêngk stong vör eêderein klaor. Doôtj us gek, det zeên vae gaer, waas de weêns. Eêderein waas van herte welkom, um te felicitieëre mer vörâl um te fieëste en te loeëstere nao meziek, zang en unne hoûp flâwwekeûl. Dur woôre auch hieël wat Wieërter artieste op ut podium te beloeëstere, zoeë as Ronald & Carien, Mark & Wilhelmien, Ton Wolter, Roel Broods, Tim Crins & Evelien Truijen, Joerik en Harry, Ed en Frans en DJ Joris. De presentatie waas in hang van Henk & Anton Moonen. Um mega geslaagdj fieëst. En…spesjaal vör dit jubileum hieët Gootgemootj now pek gemaaktj, zoeëdet ze dur weer schoeën en gekluuërtj op staon. Daobeej zooj Gootgemootj, Gootgemootj neet zeen, asse auch neet wieër met iets nowts kwoôme. Waat dachdjae van “unne verzorgdje middig” met muzikale stops beej de wieërter verzörgingstehoeëze, met mejwêrking van verschillendje Wieërter artieste.  En ut gieét mer doeër, op zondag 31 mei 2015 organizieërdje Gootgemootj unne muzikale “Frânse” middig in de binnestad van Wieërt bi-j un 2-tal Wieërter terrasse. Naeve de Frânse meziek woôrt dur gezörrugdj vör un typische Frânse sfeer, met schilders en schildersieëzels zoeë as op Montmartre in Parieës. Vanaaf de terrasse koste de minse neêt allein geniete van unne pot beer of glaas wieën mer auch  van de Frânse klânke van Gootgemootj en al di-j ânger artieste, Erik Fikken, Rogier, Wullem, Joss en Tejo Cardinaal als Edith Piaf. En op zaoterdigmiddig 30 juli 2016 organizieërdje Gootgemootj unne gezellige muzikale happening inne  hoeëf van de femilie Truyen oppe Geuzediêk in Wieërt. De aanwieëzige mînse waandje zich dieëze middig in Oeësterieëkse / Duitse sfeere. De antoeraasj, klei-jer, drânk,’t aete en de muzikale klânke woerte hieël aangepâsj aan dieës sfeer. De “uutverkochdje” mîddig met 175 aanwezige woôrt muzikaal verzörrugtj doeër Gootgemooj, Speulenderwîes, Erik Fikken, Ome Wullum, Oeës pap, Rogier, Joss, Roel Broods, Vae doon d’n Oeëpening en ânger muzikale vreendje. Weurtj vervolgtj.

 

Paul Geene | Trompet
Luc Wiermans | Trompet
Irene Wiermans | 27 juli 1968 – 14 augustus 2023
Marlies Jansen | Alt sax
Wilma Truijen | Bariton
Edwin Freij | Bas
Gerard van Elferen | Trompet
Andre Wiermans | Trompet
Rogier Rutten | Alt sax
Marie-Louise Geene | Alt sax
Henk Coenen | Bariton
Frank van Lierop | Tenor sax
John Tinnemans | Trombone
Jo Gofers | Trom
Tanja Lesnjak | Tamboerijn
Elian Coenen | Tenor sax
Bert van Dijk | Trombone
Clem Deneer | Dikke Trom
Annemiek van Zandbergen
Sandra Theunissen | Tenor sax
Hugo Lammers | Trombone
Helma Lammers | Deksels
Tjeu Keijers | Senaat
Wim Truijen | Trombone
Piet Hendriks | Trombone
Maan Opheij | Wasbord